Archive for Mântuire

Mersul în cer – Mergi în cer?

Mersul în cer: Este cerul un loc real?

Mersul în cer este posibil dacă cerul este un loc real. Cuvântul „cer” este deseori folosit pentru a descrie o preferinţă, sentiment sau experienţă extrem de plăcute. Dar este oare cerul un loc actual? Biblia spune că există un loc care se numeşte cer. Este o locaţie populată şi este Unul care guvernează. Isaia 6:1-2 spune: „În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi…” 1 Împărăţi 22:19 spune: „Şi Mica a zis: Ascultă dar cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui.” Cerul este locul unde locuieşte Dumnezeu; acolo locuiesc de asemenea şi oştirile cereşti şi îngereşti. Aceste oştiri sunt mesagerii lui Dumnezeu care împlinesc poruncile Lui faţa de copiii Săi. Psalmul 91:11 spune: „Căci El a poruncit îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale…”

Cerul se află dincolo de vălul care desparte împărăţia vizibilă de cea invizibilă. Omul nu poate vedea cu ochiul liber microorganismele, şi totuşi ştim că ele există printre noi, având proprietăţi şi caracteristici. În acelaşi mod ştim, prin credinţă, că cerul există şi că este locul de unde domneşte Dumnezeu.

Mersul în cer: Cine poate ajunge acolo?

Mersul în cer este o certitudine pentru toţi cei care au crezut în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Însă mulţi oameni care nu cred în Hristos visează la fel de mult să ajungă în cer. Este un gând omenesc, firesc în timpul călătoriei pe pământ.

Iov a afirmat corect: „Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.” (Iov 14:1) Prin urmare, fiecare făptură tânjeşte după un loc mai bun, unde este pace şi odihnă. Dar Dumnezeu a rezervat cerul doar pentru cei care Îl iubesc, care şi-au dedicat viaţa Lui în timpul trăirii lor pe pământ.

1 Petru 1:3-5 spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”

Nu există aceeaşi speranţă pentru cei necredincioşi. Soarta finală a celor care nu-L iubesc pe Dumnezeu este iadul. În Luca 16:22-23 este scris: „… A murit şi bogătul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.”

Mersul în cer: Cum poate să ajungă cineva acolo?

Mersul în cer este o călătorie care va avea loc în viitor pentru toţi cei care au o relaţie cu Isus Hristos. Credinciosul intră în prezenţa lui Dumnezeu imediat după moarte. 2 Corinteni 5:1 spune: „Ştim, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână, ci este veşnică.”

Credinciosul are speranţa aceasta din momentul în care Îl primeşte pe Hristos. Credincioşii realizează că umblarea lor pe pământ este doar un moment în lumina veşniciei petrecute cu Dumnezeu în cer; acesta este motivul pentru care noi răbdăm suferinţa şi greutăţile, fiindcă ştim că va veni ziua când Dumnezeu ne va chema la El acasă.

1 Tesaloniceni 4:14-18 ne spune: „Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.”

Dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci vei înţelege cum să ajungi în cer. Întrebarea este – eşti gata să primeşti darul lui Dumnezeu, Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-ţi viaţa Lui, care este Domn:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Patimile lui Hristos – Dragostea lui Dumnezeu

The Passion of the ChristPatimile lui Hristos – Puternicul film al lui Mel Gibson

Sunt dezvăluite patimile şi adevărul lui Hristos!! De ce era nevoie că El să moară pe cruce?

„Patimile lui Hristos” este un film despre ultimele douăsprezece ore din viaţa lui Isus Hristos, acum 2000 de ani. Filmul începe în Grădina Ghetsimani unde Isus a mers să se roage după ultima cină împreună cu ucenicii Săi. Isus este arestat în grădină puţin mai târziu, după ce a fost vândut de Iuda Iscarioteanul, şi dus înapoi în Ierusalim unde fruntaşii fariseilor L-au confruntat cu acuzaţii de blasfemie. Apoi a fost condamnat la moarte de către liderii religioşi.

După aceea Isus este adus înaintea lui Pilat, guvernatorul Imperiului Roman în Palestina. În acea vreme Pilat a avut puterea de decizie fie să-L răstignească pe Isus, fie să-L elibereze. Cariera politică a lui Pilat a fost în pericol în acea perioadă, şi el nu vrut să aibă vreun conflict în plus. Dacă ar fi refuzat să permită liderilor religioşi de a-L răstigni pe Hristos, şi-ar fi creat un mare conflict. Pilat îl lasă pe Regele Irod să decidă. Totuşi, Irod Îl trimite pe Isus înapoi la Pilat, care lasă mulţimea să aleagă între eliberarea lui Isus şi criminalul Baraba. Mulţimea alege Baraba să fie eliberat, iar Isus să fie condamnat la moarte.

Patimile lui Hristos – O parte remarcabilă a istoriei

„Patimile lui Hristos” continuă descriind cum Isus este dat în mâna soldaţilor Romani, care Îl bat cu mare cruzime. Apoi El este dus înapoi la Pilat, care Îl prezintă mulţumii, sperând că acest lucru va fi suficient pentru eliberarea Lui, dar nu a fost. Din cauza dilemei Pilat se spală pe mani şi porunceşte oamenilor săi să facă cu Isus ceea ce vrea mulţimea.

Isus este prezentat cu propria Lui cruce şi I se porunceşte să o ducă prin străzile Ierusalimului până la dealul Golgota. Acolo, ţintuit pe cruce, El înţelege că Tatăl Lui din cer L-a părăsit din cauza păcatului lumii pe care El (Hristos) l-a luat asupra Sa. După ore de chinuri, Isus proclamă: „S-a sfârşit”, şi apoi „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul.”

În momentul morţii lui Isus, a avut loc un mare cutremur, perdeaua din interiorul Templului s-a rupt de sus până jos şi s-a făcut întuneric trei ore peste toată ţara.

Trei zile mai târziu, Isus Hristos a înviat din morţi, biruind păcatul şi moartea şi aducând singura cale prin care omenirea se poate împăca cu Dumnezeu Tatăl.

Patimile lui Hristos – De ce a trebuit Isus să moară pe cruce?

„Patimile lui Hristos” este un film extraordinar de puternic. Dar de ce a trebuit Isus să moară în felul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu pentru omenire – Biblia – spune că toţi oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu călcând poruncile Lui (de exemplu, minciuna, furtul, invidia, sexul în afară căsătoriei etc). Chiar şi un singur păcat săvârşit împotriva lui Dumnezeu este suficient să ne despartă de El pentru veşnicie. Biblia spune în Romani 3:23: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Patimile lui Hristos – Ultima poveste de dragoste

„Patimile lui Hristos” de fapt este un film despre o poveste de dragoste – dragostea pe care Hristos o are pentru tine şi mine. El a dorit să meargă la cruce, să ia toată umilinţa, chinul şi suferinţa îngrozitoare, şi mai mult decât atât, păcatul întregii rase umane – trecut, prezent şi viitor – asupra Sa. Isus a dorit El Însuşi să fie despărţit de Tatăl Său, Dumnezeu, atunci când a purtat păcatele mele şi ale tale. El a făcut toate acestea pentru că ne iubeşte şi vrea cu disperare ca eu şi tu să ne petrecem veşnicia cu El în cer. Totuşi, acest lucru nu va fi posibil dacă refuzăm să primim jertfa pe care a făcut-o pentru noi. Refuzul de a crede în Isus Hristos ca Domn şi de a-L primi în inima noastră ne va face responsabili de toate păcatele pe care le-am făcut vreodată împotriva lui Dumnezeu. Atunci când vom muri, vom fi judecaţi de păcatele acelea şi vom primi sentinţa. Sentinţa va fi moartea şi despărţirea veşnică de Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl. Însă acesta nu trebuie să fie cazul tău. Vezi linkul de mai jos pentru a afla ce înseamnă să fii mântuit!

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Planul mântuirii

Planul mântuirii: Naşterea din nou este răspunsul la cea mai importantă întrebare a vieţii

Planul mântuirii – Noi credem că cea mai importantă întrebare a vieţii este: „Vei merge în cer când vei muri?” Aceasta nu este o întrebare despre cât de bun eşti, dacă mergi la biserică, sau cât de mulţi bani donezi pentru caritate. Dumnezeu spune că pentru a merge în cer, trebuie să te naşti din nou. (Ioan 3:3)

Planul mântuirii: Cum putem fi născuţi din nou?

Planul mântuirii se găseşte în Biblie. Dumnezeu ne prezintă cât se poate de clar planul Său pentru a fi „născut din nou”.

Mai întâi, noi trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creator al tuturor lucrurilor şi să acceptăm poziţia noastră smerită în creaţia Sa. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute.” (Apocalipsa 4:11)

Apoi, trebuie să înţelegem că suntem păcătoşi. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Fiindcă suntem păcătoşi, noi suntem condamnaţi la moarte. „Fiindcă plata păcatului este moartea…” (Romani 6:23) Aceasta înseamnă despărţirea veşnică de Dumnezeu.

Însă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a dat pe Singurul Său Fiu, Isus, să ia păcatul nostru şi să moară în locul nostru. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) Deşi noi nu putem înţelege cum, Dumnezeu spune că păcatele noastre au fost puse asupra lui Isus şi El a murit în locul nostru. Isus a devenit înlocuitorul nostru.

În Biblie, un temnicer i-a întrebat pe Pavel şi Sila: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel şi Sila i-au răspuns, ‘Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.’” (Faptele Apostolilor 16:30-31).

Este foarte clar ce zice Biblia: crede în Isus – Cel care a luat păcatele noastre, a murit în locul nostru, a fost îngropat, şi pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. Sângele lui Hristos şi învierea ne asigură de viaţa veşnică atunci când Îl chemăm pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 10:13) „Oricine” ne include pe toţi şi fiecare din noi.

Prin urmare, dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi planul mântuirii. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici acest plan, primind darul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I Lui ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Rugăciune de iertare

Rugăciune de iertare: Un dar preţios

O rugăciune de iertare este ceva ce căutăm cu toţii într-un moment al vieţii. Iertarea este un dar preţios care nu este deloc uşor de obţinut, nici uşor de dat. Iertarea este esenţială vieţii; ea ne eliberează de greşelile trecutului şi ne dă speranţă pentru viitor. De dragul iertării Isus Hristos a venit pe pământ să moară pentru omenire.

Rugăciune de iertare: Făcută posibilă prin Isus Hristos

Rugăciunea de iertare este o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Cu toate că ne putem răni direct unii pe alţii, toate păcatele noastre până la urmă Îl rănesc pe Dumnezeu. Poate te întrebi cum de este posibil acest lucru. Cum de Îl pot răni deficienţele noastre pe Creatorul Atotputernic al universului? Chiar Îi pasă lui Dumnezeu? În Geneza 6, găsim cum Dumnezeu este întristat de toate nedreptăţile ce şi le-au făcut oamenii unii altora: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui.” (Geneza 6:5-6)

Fiind Atotcunoscător, Dumnezeu Se întristează chiar de un simplu gând rău. Astfel, iertarea finală trebuie de asemenea să vină din partea lui Dumnezeu. Oricum, din pricina dreptăţii Sale, iertarea nu poate fi dată în mod gratuit. Fiecare păcat trebuie luat în seamă pentru ca Dumnezeu să fie un judecător drept. Isus Hristos a murit pe cruce la Calvar în locul nostru, astfel încât păcatele noastre să poată fi iertate. Suferinţele Lui au plătit pentru greşelile noastre. „Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:28)

În dragostea Lui, Dumnezeu a ştiut că conştiinţa noastră avea nevoie să fie eliberată de vină şi condamnare. El a ştiut că iertarea păcatelor era cea mai mare nevoie a noastră. În actul final al dragostei, Dumnezeu nu numai a suferit durerea pentru păcatele noastre, dar a şi plătit pentru consecinţele acestora, ca noi să avem oferită iertarea atunci când păcătuim. Tot ce trebuie să facem este să acceptăm iertarea Sa în dar.

Rugăciune de iertare: Roagă-L pe Dumnezeu pentru iertare

Poate ai găsit această pagină web în timp ce căutai o rugăciune de iertare care să-ţi liniştească sufletul chinuit. Sau poate te lupţi încercând să ierţi pe cineva care te-a rănit adânc. Pentru toţi cei care Îl acceptă pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, iertarea este oferită în dar. Dacă recunoaştem păcatele noastre şi ne rugăm pentru iertare, Dumnezeu ne va ierta – fără nicio îndoială: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

Dacă Îl respingem pe Isus, în esenţă, noi respingem darul de iertare al lui Dumnezeu. Prin aceasta noi spunem de fapt că nu dorim să ne împăcăm cu Dumnezeu. (1 Ioan 1:10) Deşi este alegerea noastră liberă de a nu accepta iertarea lui Dumnezeu, în final noi vom fi responsabili de toate păcatele ce le-am comis până la sfârşitul acestei vieţi. Dorinţa adâncă a lui Dumnezeu este de a se împăca cu tine. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Dacă doreşti să fii iertat cu adevărat, ia seama la ce a zis Isus şi acceptă-L într-un mod sincer ca Domn şi Mântuitor personal. Vei fi iertat şi Dumnezeu va începe o lucrare de transformare în viaţa ta.

Rugăciune de iertare: Primeşte o viaţă nouă

Rugăciunea de iertare ne dă o nouă speranţă şi un nou început. Toate păcatele noastre sunt şterse de Dumnezeu. „Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” (Evrei 8:12)

Dacă înţelegi că eşti păcătos şi crezi că Isus Hristos a venit să fie singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi rugăciunea de iertare. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici această rugăciune, primind darul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I lui ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Rugăciune de mântuire

Rugăciune de mântuire – Prima noastră conversaţie reală cu Dumnezeu

„Rugăciunea de mântuire” este cea mai importantă rugăciune cu care ne-am putea ruga vreodată. Când suntem gata să devenim creştini, suntem pregătiţi pentru a avea prima conversaţie reală cu Dumnezeu, iar acestea sunt componentele ei:

• Recunoaştem că Isus Hristos este Dumnezeu; că El a venit pe pământ ca om pentru a trăi o viaţă fără păcat pe care noi nu o putem trăi; că El a murit în locul nostru, astfel încât noi să nu plătim pedeapsa ce o merităm.

• Ne mărturisim viaţa trăită în păcat – trăirea pentru noi înşine şi neascultarea de Dumnezeu.

• Mărturisim că suntem gata să ne încredem în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

• Îl rugăm pe Isus să vină în inima noastră, să-Şi facă locuinţa în noi, şi să înceapă să trăiască prin noi.

Rugăciune de mântuire – Ea începe cu credinţa în Dumnezeu

Când ne rugăm rugăciunea de mântuire, Îi spunem lui Dumnezeu că avem credinţă în Cuvântul Său că este adevărat. Prin credinţa pe care El ne-a dat-o, alegem să credem în El. Biblia ne spune că „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Aşa că, atunci când ne rugăm, cerându-I lui Dumnezeu darul mântuirii, ne exersăm voinţa liberă pentru a recunoaşte că noi credem în El. Această dovadă a credinţei este plăcută lui Dumnezeu, fiindcă am ales să-L cunoaştem în mod liber.

Rugăciune de mântuire – Mărturisirea păcatului nostru

Când ne rugăm rugăciunea de mântuire, recunoaştem că am păcătuit. După cum Biblia spune despre fiecare, excepţie făcând doar Hristos: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

A păcătui înseamnă pur şi simplu a greşi ţinta, precum săgeata care nu nimereşte exact ţinta. Gloria lui Dumnezeu de care noi suntem lipsiţi se găseşte doar în Isus Hristos: „Căci Dumnezeu, care a zis: ‘Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6)

Rugăciunea de mântuire, aşadar, recunoaşte că Isus Hristos este singură fiinţa umană care a trăit vreodată fără păcat. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Rugăciune de mântuire – Declararea credinţei în Hristos ca Domn şi Mântuitor

Cu Hristos, care este standardul nostru de perfecţiune, noi recunoaştem acum credinţa în El ca Dumnezeu, fiind de acord cu Apostolul Ioan care spune: „La început era Cuvântul (Hristos), şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3)

Datorită faptului că Dumnezeu a acceptat doar o jertfă fără păcat şi perfectă, şi din cauză că El ştia că noi nu putem realiza acest lucru, L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi şi să plătească preţul veşnic. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Rugăciune de mântuire – Rosteşte-o & crede-o acum!

Eşti de acord cu tot ce ai citit până aici? Dacă da, nu aştepta alt moment pentru a începe viaţa ta nouă în Isus Hristos. Roagă-te această rugăciune împreună cu noi:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

Rugăciune de mântuire – M-am rugat. Ce urmează acum?

Dacă te-ai rugat această rugăciune cu toată inima şi convingerea, acum eşti un urmaş al lui Isus. Lucrul acesta este un fapt, indiferent dacă te simţi sau nu diferit. Sistemele religioase poate te-au făcut să crezi că trebuie să simţi ceva – o licărire caldă, o furnicătură, ori vreo altă experienţă mistică. Problema este: ori eşti, ori nu eşti. Dacă te-ai rugat cu rugăciunea de mântuire şi ai crezut-o, acum eşti un urmaş al lui Isus. Biblia ne vorbeşte că mântuirea noastră veşnică este sigură! „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9).

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

1 2 3 4 5 8