Siguranţa mântuirii – Sigur de veşnicie

Siguranţa mântuirii: oare este ea posibilă?

Siguranţa mântuirii este posibilă. Vezi 1 Ioan 5:11-13: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” Dumnezeu vrea să ştim că avem viaţa veşnică. Aceste versete ne arată într-un mod cât se poate de clar că cei care au crezut în Isus Hristos şi L-au acceptat ca Mântuitorul lor personal, au viaţa veşnică. Viaţa veşnică este chiar aşa – veşnică. Romani 8:38-39 spune: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Nimic nu poate despărţi un copil al lui Dumnezeu de Tatăl lui.

Siguranţa mântuirii: De ce mă îndoiesc de ea?

Mulţi creştini pun la îndoială siguranţa mântuirii. Poate trec printr-o perioadă de instabilitate emoţională. Poate au permis îndoielii să se strecoare în inima lor sau sunt conduşi de sentimente. Poate trec printr-o perioadă de uscăciune spirituală şi nu experimentează bucurie în umblarea lor spirituală. Trăirea în păcat poate de asemenea să fie cauza, iar Satan încearcă să-i amăgească făcandu-I să gândească, că nu sunt suficient de buni pentru a primi iertarea lui Dumnezeu şi răsplata veşnică.

Fii sigur că mulţi se confruntă din când în când cu unul sau toate aceste lucruri. Tine minte următoarele sugestii care îţi pot fi de ajutor:

• Roagă-l pe Domnul să-ţi descopere păcatul nemărturisit. Apoi pocăieşte-te de acel păcat.

• Citeşte zilnic Biblia. Studiază versetele specifice despre mântuire.

• Roagă-te într-un mod regulat. Vorbeşte cu Domnul şi roagă-L să te ajute.

• Încrede-te în Domnul. Nu uita că El te iubeşte mult.

• Alungă îndoială.

• Lăudă-L pe Dumnezeu şi mulţumeşte-I. Nu lăsa sentimentele să-ţi fure bucuria.

Siguranţa mântuirii: Înţelegerea suportului biblic

Isus ne spune personal că ne dă viaţa veşnică şi nimic nu ne-o poate lua: „Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:27-30)

Mântuirea este un dar al harului. Efeseni 2:8 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

Romani 10:13 De asemenea, să fim siguri că ştim aceasta: „Fiindcă oricine va chema Numele lui Dumnezeu, va fi mântuit.”

Faptul că ştim acest lucru ne dă nădejde. Putem şti că Isus Hristos ne va declara ai Lui pentru totdeauna. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17)

Dacă te confrunţi cu îndoieli, roagă-te cu o rugăciune asemănătoare: „Dumnezeule, nu sunt sigur dacă sunt copilul Tău. Cred că ai trimis pe Fiul Tău Isus în lume să moară pentru păcatele mele. Cred că El a înviat din morţi şi îmi oferă viaţa veşnică. Îl primesc ca Mântuitor al meu. Îţi mulţumesc că mă ierţi şi îmi dăruieşti viaţa cu Tine pentru veşnicie. Ajută-mă să cred că ai răspuns la rugăciunea mea. În Numele lui Isus, Amin.”

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Este siguranţa mântuirii biblică?

Întrebare: Este siguranţa mântuirii biblică?

Răspuns: Când oamenii vin să Îl cunoască şi să Îl accepte pe Hristos ca Mântuitor personal, ei intră într-o relaţie cu Dumnezeu care le garantează mântuirea lor pentru veşnicie. Iuda 24 declară: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale.” Puterea lui Dumnezeu este în măsură să îl ferească pe credincios de cădere. El este Cel de care depinde, şi nu noi, ca să ne prezinte înaintea glorioasei Sale prezenţe. Siguranţa mântuirii noastre este rezultatul faptului că Dumnezeu ne ţine, şi nu al faptului că noi ne-am păstra propria mântuire.

Domnul Iisus Hristos a proclamat: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu” (Ioan 10:28-29). Atât Iisus cât şi Tatăl ne-au prins strâns în mâinile lor. Cine ar putea să ne separe din mâna Tatălui şi a Fiului?

Efeseni 4:30 ne spune că credincioşii sunt „pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. Dacă credincioşii nu ar avea siguranţa mântuirii, pecetluirea nu ar putea fi păstrată pentru ziua răscumpărării, ci numai până la ziua păcatului, a apostaziei şi a absenţei credinţei. Ioan 3:15-16 arată că oricine crede în Iisus Hristos va „avea viaţa veşnică”. Dacă unei persoane i s-a promis viaţa veşnică, însă după aceea i se ia înapoi, înseamnă că încă de la început nu era vorba despre ceva „veşnic”. Dacă siguranţa mântuirii pentru veşnicie nu este adevărată, promisiunile din Biblie în ce priveşte viaţa veşnică ar fi eronate.

Cel mai puternic argument în ceea ce priveşte siguranţa mântuirii se găseşte în Romani 8:38-39: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Siguranţa mântuirii pentru eternitate este bazată pe dragostea lui Dumnezeu pentru aceia pe care El i-a răscumpărat. Siguranţa mântuirii noastre este plătită de Hristos, promisă de Tatăl şi pecetluită de Duhul Sfânt.

[Copyright © Got Questions Ministries. Sursa: www.gotquestions.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *