Există oare iad? – Realitate sau ficţiune?

Există oare iad? – Ce spune Vechiul Testament?

Există iad? O viziune biblică corectă despre lume include credinţa într-un iad real, veşnic şi fizic. Ce crezi tu despre iad?

Este foarte interesant să descoperi că în Biblie sunt mai multe versete care vorbesc despre iad, decât despre cer. În Vechiul Testament sunt câteva versete despre iad: Daniel 12:2 proclamă: „Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” Iadul este descris aici ca fiind veşnic. Isaia 66:24 declară: „Şi când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.” În acest verset iadul este descris ca un loc unde focul nu se va stinge. Deuteronom 32:22 prezintă imaginea iadului ca un loc unde Dumnezeu Îşi varsă mânia: „Căci focul mâniei Mele s-a aprins, şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, va nimici pământul şi roadele lui, va arde temeliile munţilor.” Psalmul 55:15 ilustrează iadul ca locul celor răi: „Să vină moartea peste ei, şi să se pogoare de vii în locuinţa morţilor! Căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor.”

Există oare iad? – Ce spune Noul Testament?

Există iad? Dacă învăţătura clară a Vechiului Testament nu este suficientă, Noul Testament are de asemenea multe de spus. 2 Tesaloniceni 1:9 ne vorbeşte astfel: „Ei vor avea că pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui.” Apocalipsa 14:10-11, vorbind despre Antihrist, ne învaţă: „Va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei !” Iadul este iazul cu foc, aşa cum este descris în Apocalipsa 20:14-15: „Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”

Există oare iad? – Ce spune Isus?

Unii dintre cei care susţin că iadul nu există spun aceasta pe baza faptului că Isus a învăţat despre dragoste, pace şi iertare – El nu a învăţat despre un loc cu foc veşnic de pedeapsă pentru cei necredincioşi. Totuşi, exact opusul este adevărat. Isus a învăţat mai multe despre iad decât oricine în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a descris iadul ca un foc care nu se stinge (Matei 3:12), un loc de foc veşnic (Matei 25:41), pedeapsă veşnică (Matei 25:46), ca un loc de chinuri, flăcări şi agonie (Luca 16:23-24). Isus a învăţat în mod specific despre iad de multe ori în lucrarea Sa. (Matei 5:22, 29-30, 10:28, 18:9, 23:15, 33; Marcu 9:43-47; Luca 12:6; 16:23)

Există oare iad? – Cum poate fi dreaptă eternitatea în iad?

Dacă iadul există, cum poate fi el drept? De ce un Dumnezeu iubitor l-ar pedepsi pe om o veşnicie, când păcatele lui au loc doar 70-80 de ani? Răspunsul este că toate păcatele, până la urmă, sunt împotriva lui Dumnezeu, care este infinit. (Psalmul 51:4) Astfel, din moment ce Dumnezeu este o Fiinţă infinită şi veşnică, toate păcatele merită o pedeapsă infinită.

Da, Dumnezeu ne iubeşte (Ioan 3:16) şi vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi (2 Petru 3:9). Totuşi, Dumnezeu este şi drept şi neprihănit – El nu va lăsa păcatul să fie nepedepsit. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Isus să plătească preţul pentru păcatele noastre. Moartea lui Isus Hristos a fost o moarte infinită, plătind pentru datoria păcatelor noastre – astfel încât să nu plătim noi în iad pentru veşnicie (2 Corinteni 5:11). Tot ce avem de făcut este să ne punem credinţa în El şi vom fi iertaţi, având promisiunea unui loc veşnic în cer. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât ne-a adus mântuirea. Dacă refuzăm darul vieţii veşnice prin Isus Hristos, vom suporta consecinţele veşnice ale acestei decizii – o veşnicie în iadul de foc.

Dacă astăzi ai muri, eşti sigur 100% că vei merge în cer? Fii sigur astăzi!

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *