Homosexualitatea, stil de viaţă alternativ sau perversiune?

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:32

Levitic 18:22-24 „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.”

Contrar cu ceea ce vrea să creadă comunitatea homosexuală, oamenii nu se nasc homosexuali sau lesbiene. Dumnezeu nu te-a făcut aşa şi El nu crede că este OK. Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi Eva, nu pe Adam şi Ştefan! Să ne uităm la câteva versete şi să vedem ce are de spus Dumnezeu.

Nu, nu sunt bigot, nici homofob. Sunt un credincios care crede în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu şi dacă Biblia spune că este greşit, este greşit. Dacă citeşti aceasta şi crezi că te urăsc, vei simţi ură.

Romani 1:16-32 „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Acum, aşa cum vedem aici din cuvintele lui Dumnezeu, homosexualitatea nu este de la Dumnezeu. Dacă eşti homosexual, Dumnezeu te iubeşte, dar nu aprobă ce faci, indiferent ce îţi spun predicatorii sau Casa Albă!

Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să aibă control asupra ta, după cum vezi în versetele 26 şi 27. Dacă o persoană se naşte aşa, de ce au fost eliberaţi atât de mulţi de perversiune, prin sângele lui Isus? Dacă te aştepţi să mergi în cer când trăieşti astfel, din nefericire te înşeli.

1 Corinteni 16:9-10 „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Iuda 1:7 „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.”

Dumnezeu a distrus Sodoma şi Gomora pentru perversiunea care avea loc. Poţi să citeşti tu însuţi despre aceasta în Geneza 18:1-19:29.

Geneza 13:13 „Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.”

Geneza 19:1-5 „Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: „Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi vedea de drum.” „Nu”, au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.” Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime şi au mâncat. Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.”

Ce te face să crezi că Dumnezeu Şi-a schimbat părerea? Fum şi pucioasă poate că nu cad din cer, dar boala pe care Dumnezeu a îngăduit-o, este sigur că pătrunde în mediul tău! Este greşit, este dezgustător şi este imoral. Dacă eşti homosexual sau lesbiană, eşti sub stăpânirea demonilor şi ai nevoie să fii eliberat.

Isus aşteaptă să-I ceri să intre în viaţa ta. Te va curăţa de perversiune. Cere-I să vină astăzi.

„Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” Ioan 8:36

[Alternate Life Style or Perversion? Copyright © Exposing Satanism Witchcraft and the New World Order. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.exposingsatanism.org, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *