Evanghelia: Cum să fii mântuit

Cine nu va intra în cer

Galateni 5:19-21 – „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Mai întâi trebuie să realizezi că eşti păcătos.

Romani 3:23 – „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Care este rezultatul păcatului?

Romani 6:23 – „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Apoi trebuie să crezi că Dumnezeu te iubeşte.

Ioan 3:16-21 – „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

Remediul lui Dumnezeu pentru păcat

Ioan 1:12 – „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 15:3-4 – „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi.”

Oricine poate fi mântuit

Apocalipsa 3:20 – „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”

Romani 10:13 – „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Rosteşte o rugăciune asemănătoare acesteia şi dacă o spui din inimă, Isus te va auzi, va intra în viaţa ta şi te va mântui.

Doamne Isuse, cred în Tine şi mă pocăiesc şi cer iertare pentru păcatul meu. Ştiu că am greşit în ochii tăi de multe ori şi strig la Tine acum. Ajută-mă, Doamne şi vino în viaţa mea şi schimbă-mă pentru totdeauna. Cred că ai murit pe cruce la Calvar şi că ai înviat din morţi după trei zile. Acum Te primesc şi Te mărturisesc ca Domnul şi Mântuitorul meu. Renunţ la Satan şi la căile lumii. Doamne, fă-mă al Tău şi curăţă-mă de otice nedreptate. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, că mă mântuieşti. Amin.

Siguranţa ta că eşti mântuit

Romani 10:9 – „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Ioan 5:24 – „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

1 Ioan 5:13-14 – „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”

Ioan 20:31 – „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.”

Trebuie, de asemenea, să-L mărturiseşti înaintea oamenilor.

Matei 10:32-33 – „De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.”

Luca 12:8-9 – „Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.”

Acum trebuie să intri într-o biserică care crede în Biblie. Fii atent la doctrina falsă şi la alte lucruri care nu sunt ale lui Dumnezeu. Citeşte-ţi Biblia. Ar trebui să foloseşti Versiunea Autorizată a Regelui Iacov. Toate celelalte sunt corupte într-un fel sau altul şi nu ar trebui să te bazezi pe ele pentru adevăr. [Menţiune pentru vorbitorii de limba engleză.]

[The Gospel: How to be Saved. Copyright © Exposing Satanism Witchcraft and the New World Order. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.exposingsatanism.org, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *