Ce este învăţătura Împărăţia Acum?

Întrebare: „Ce este învăţătura Împărăţia acum?”

Răspuns: Teologia Împărăţia acum este o convingere teologică din mişcarea carismatică a creştinismului protestant, în principal în Statele Unite. Adepţii ei cred că Dumnezeu a pierdut controlul asupra lumii în favoarea lui Satan, când Adam şi Eva au păcătuit. De atunci, spune teologia aceasta, Dumnezeu încearcă să restabilească controlul asupra lumii, căutând un grup special de credincioşi – cunoscut în mod variat ca „oamenii legământului”, „biruitorii” sau „armata lui Ioel” – şi că prin aceşti oameni, instituţiile sociale (incluzând guverne şi legi) ar fi aduse sub autoritatea lui Dumnezeu. Se crede că, deoarece în credincioşi locuieşte acelaşi Duh Sfânt care a locuit în Isus, avem autoritatea în cer şi pe pământ; avem puterea să credem şi să aducem la existenţă prin rostire lucruri care nu sunt şi astfel, putem aduce timpul Împărăţiei.

Printre cele mai controversate teorii ale teologiei este convingerea că societatea seculară sau necreştină nu va reuşi niciodată. De aceea, Împărăţia acum se opune unei separări între biserică şi stat. Alte credinţe includ ideea că, în calitate de Trup al lui Hristos, noi suntem Hristos. Cu alte cuvinte, avem natura Lui divină. De asemenea, partizanii învăţăturii Împărăţia acum nu cred în răpire, care este înlăturată explicând-o ca pe un sentiment de extaz sau încântare, când Domnul Se va întoarce ca să primească Împărăţia din mâinile noastre. Cu alte cuvinte, toţi vor fi „prinşi” emoţional când Se va întoarce El. De asemenea, printre credinţele nebiblice este ideea că toate profeţiile cu privire la viitorul Israel – atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament – se aplică de fapt bisericii.

Teologia Împărăţia acum vede a doua venire a lui Isus în două stadii: primul, prin trupul credincioşilor (şi, în special, prin trupul apostolilor şi profeţilor de astăzi), iar apoi, în persoană, pentru a lua Împărăţia înmânată Lui, de către cei care au fost biruitori („biruitorii”). Anterior celei de a doua veniri, biruitorii trebuie să cureţe pământul de toate influenţele rele. Împărăţia acum susţine că Isus nu Se poate întoarce până ce toţi duşmanii Săi nu vor fi fost puşi sub picioarele bisericii (incluzând prin moarte, probabil).

Deşi există oameni care cred în unele, dar nu în toate învăţăturile Împărăţiei acum, ei nu au în comun convingerile subliniate mai sus, toate acestea fiind în afara creştinismului principal şi toate negând Scriptura. Mai întâi, ideea că Dumnezeu a „pierdut controlul” a ceva este absurd, în special alături de ideea că El are nevoie de fiinţe omeneşti ca să-L ajute să recâştige controlul. El este Domnul suveran al universului, complet şi sfânt, perfect în toate atributele Lui. El are control complet asupra tuturor lucrurilor – trecute, prezente şi viitoare – şi nimic nu se întâmplă în afara poruncii Sale. Totul se desfăşoară conform cu planul şi scopul Lui divin, şi nici măcar o moleculă nu se mişcă pe cont propriu. „Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:27) Cât despre oameni ca având „puterea să creadă şi să aducă la existenţă prin rostire lucruri care nu sunt”, acea putere Îi aparţine numai lui Dumnezeu, care nu este binevoitor cu cei care ar încerca să o uzurpe de la El. „Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor. Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă; dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.»” (Isaia 46:8-11)

Negarea de către Împărăţia acum a răpirii bisericii este, de asemenea, nebiblică. Explicaţia că răpirea nu este nimic mai mult decât oamenii lui Dumnezeu prinşi în sentimente extatice, ignoră faptul că o asemenea aplicare a termenului „prins” este strict o expresie caracteristică limbii engleze, nu limbii greceşti. „Am fost cu totul «prins» de film (sau de o altă emoţie) nu este un echivalent al harpazo, folosit pentru a descrie ridicarea în trup la cer în 1 Tesaloniceni 4:17, 2 Corinteni 12:2-4 şi Apocalipsa 12:5. Cuvântul este folosit şi în Fapte 8:39, unde Filip este „răpit” de Duhul în altă locaţie.

Cât despre faptul că suntem Hristos şi avem natură divină, noi nu suntem Hristos, deşi luăm parte la natura Lui divină la mântuire, cu locuirea Duhului Sfânt în noi (2 Petru 1:4). Dar Hristos este a doua Persoană a Dumnezeirii şi nimeni nu devine Dumnezeu. Aceasta este o minciună de la tatăl minciunilor, Satan, care a spus-o prima dată în grădina Edenului, când a ispitit-o pe Eva cu „veţi fi ca Dumnezeu” (Geneza 3:5).

Ideea că biserica a înlocuit Israelul şi că împlinirea profeţiilor pentru Israel aparţine bisericii este cunoscută ca teologia înlocuirii şi este nebiblică. Promisiunile pentru Israel vor fi împlinite în Israel, nu în biserică. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru Israel sunt eterne şi sunt fără revocare.

În cele din urmă, a doua venire a lui Hristos va fi când El, nu oamenii, îi va învinge pe duşmanii Lui şi va pune toate lucrurile sub picioarele Lui. Descrierea celei de a doua veniri în Apocalipsa 19 este descrierea unui războinic puternic, care vine să pună toate lucrurile în ordine, nu a unuia care vine la un pământ deja curăţat şi gata pentru ca El să-l stăpânească. Versetul 15 este clar: „Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.” Dacă pământul a fost „curăţat de toate influenţele rele”, precum cred adepţii Împărăţiei acum, de ce are nevoie Hristos de o sabie ascuţită ca să lovească naţiunile şi de ce există încă mânia şi urgia lui Dumnezeu împotriva lor?

Teologia Împărăţia acum este încă una într-un şir lung de filozofii false, nebiblice şi înşelătoare, ale unor oameni ale căror închipuiri zadarnice caută să-L umanizeze pe Dumnezeu şi să-l divinizeze pe om. Trebuie să fie evitată.

[Question: “What is Kingdom Now teaching?” Copyright © Got Questions Ministries.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *