Unitarianismul susţine erezia!

de Robert J. Stewart

1. Unitarienii susţin că Dumnezeu este o singură Persoană, în loc de trei Persoane combinate!

„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.” 1 Ioan 5:7

Scripturile nu pot fi mai simple decât textul menţionat mai sus! Dumnezeu NU este o Persoană; ci mai degrabă trei Persoane distincte, unite în Una (Deuteronom 6:4). Tatăl, Cuvântul (Fiul lui Dumnezeu) şi Duhul Sfânt (Spiritul). Vedem clar această doctrină susţinută în Matei 28:19, în marea trimitere:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Matei 28:19

De asemenea, Isus a proclamat…

„Eu şi Tatăl una suntem.” Ioan 10:30

Ceea ce susţine unitarianismul se numeşte şi „antitrinitarianism”, sau ceea ce este mai bine cunoscut ca negarea Trinităţii (Dumnezeirii). Aceasta este erezie! Dacă negi Trinitatea, atunci negi tot Cuvântul lui Dumnezeu! Astfel, negi că Isus a fost dintotdeauna „singurul Fiu născut”. Ceea ce înseamnă că oricine are această doctrină are un bilet numai dus spre iad! (Perspectiva antitrinitarianistă se găseşte şi în alte religii false, ca Martorii lui Iehova.)

„Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră…” Geneza 1:26

2. Ei susţin că raţionamentul uman şi experienţa sunt autoritatea finală!

O altă erezie pe care o susţine unitarianismul este că nu Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală; ci mai degrabă noi, ca indivizi, în propria noastră experienţă şi în raţionamentul nostru, putem găsi adevărul şi autoritatea finală în noi înşine. Unitarianismul se sprijină numai pe raţionamentul omului, în toate domeniile care au de-a face cu spiritualitatea; sau în chestiuni de corect şi greşit. Eu spun totuşi, ce ne învaţă Biblia pe noi, creştinii?

„Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi…” Romani 3:4

„Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.” Romani 10:3

Ceea ce ne învaţă Biblia este că noi, ca fiinţe umane păcătoase, nu suntem calificaţi să ne facem propriile noastre legi morale (Proverbe 20:24). „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9)

„Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om.” Psalmi 118:8

Suntem nişte păcătoşi care merită iadul; dar prin harul lui Dumnezeu putem fi mântuiţi de iad (Efeseni 2:8-9). Trebuie să ne supunem adevăratei Autorităţi Finale – Cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu a intenţionat ca viaţa noastră să fie mult mai mult decât doar mâncare, băutură şi veselie…

„Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Matei 4:4

Noi oamenii suntem predispuşi la mânie şi rebeliune (Efeseni 2:2-3). Deci de ce să ne întemeiem autoritatea finală pe fragila experienţă omenească şi pe raţionament, când există un Dumnezeu omnipotent şi sfânt în cer care este perfect? Nicăieri nu afirmă Cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să ne întemeiem autoritatea finală pe experienţa umană şi pe raţionament! Dar Scripturile arată întotdeauna spre Dumnezeu ca fiind Autoritatea noastră Finală! De altfel, omul va muri într-o zi (Romani 6:23); DAR Cuvântul lui Dumnezeu nu va muri niciodată (Psalmul 119:89). De ce să ne întemeiem autoritatea finală pe noi înşine, când vom muri într-o zi din cauza păcatelor noastre? Cuvântul lui Dumnezeu nu va muri niciodată…

„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” 1 Petru 1:23

Este deci logic ca pentru noi autoritatea finală să fie Cuvântul lui Dumnezeu!

3. Unitarienii susţin că Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu la botezul Său în râul Iordan

Unitarienii cred că Isus nu a fost singurul Fiu născut al lui Dumnezeu ÎNAINTE de botezul Său. Ei bine, nu este adevărat, fiindcă Isus a fost ÎNTOTDEAUNA Fiul lui Dumnezeu…

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.” Apocalipsa 13:8

„Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” Ioan 8:58; Exod 3:14

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu… Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:1-2, 14; Apocalipsa 19:13

„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” Apocalipsa 1:8

Fiul lui Dumnezeu a apărut cu Şadrac, Meşac şi Abed-Nego în cuptorul de foc al lui Nebucadneţar…

„El (Nebucadneţar) a luat iarăşi cuvântul şi a zis: “Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” Daniel 3:25

4. Unitarianismul face reclamă răspândirii homosexualităţii!

„Unitarianismul este prima denominaţiune ne-homosexuală care a ordinat femei şi homosexuali pentru misiune, şi care a oficiat cununii homosexuale. O cununie homosexuală a fost oficiată pe 11 februarie 1974 în Winnipeg, Manitoba, de Reverendul Norm Naylor, prin citirea declaraţiile publice (un substitut obişnuit pentru autorizaţia de căsătorie).” – SURSA: www.slc.bc.ca/mac/uni.htm

Într-un articol scris de Asociaţia Unitariană Universalistă, intitulat „Suntem unitarieni Universalişti”, au fost afirmate următoarele…

• „Vreau o religie care respectă diferenţele dintre oameni şi susţine fiecare persoană, ca individ.”

• „Vreau o biserică ce preţuieşte copiii, care le urează bun-venit, respectând condiţiile lor… o biserică pe care ei sunt dornici să o frecventeze duminica dimineaţa.”

• „Vreau o congregaţie care preţuieşte libertatea şi încurajează dialogul deschis pe probleme de credinţă, una în care este în ordine să-ţi schimbi părerea.”

• „Vreau o comunitate religioasă care susţine explorarea spirituală şi raţiunea, ca moduri de găsire a adevărului.”

• „Vreau o biserică ce acţionează pe plan local şi gândeşte global cu privire la marile chestiuni ale vremii noastre… pacea lumii; drepturile femeilor; dreptatea rasială; lipsa de locuinţe; drepturile homosexualilor, lesbienelor, bisexualilor şi persoanelor transgender; şi protecţia mediului.”

Astfel de PĂCATE sexuale au adus judecata de foc a lui Dumnezeu peste cei răi din cetăţile Sodoma şi Gomora din vechiul Testament…

„Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” Iuda 7

Biblia este foarte clară cu privire la cei care iubesc lumea păgână în locul lui Dumnezeu:

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” 1 Ioan 2:15

De ce este atât de rău că unitarienii luptă pentru drepturile homosexualilor? Biblia declară că homosexualitatea este o urâciune pentru Dumnezeu (Levitic 20:13)! Dacă susţii mişcarea drepturilor pentru homosexuali, atunci cu siguranţă nu eşti al lui Dumnezeu – ci al lui Satan! Efeseni 5:11 nu ar putea fi mai clar: „Şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” Unitarienii ar trebui să EXPUNĂ lucrările întunericului, în loc să aibă părtăşie cu cei nemântuiţi. 2 Corinteni 6:14-17 avertizează pe fiecare credincios să se DESPARTĂ de cei nemântuiţi şi de cei care trăiesc în păcat deschis. În versetul 17 citim: Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.”

„Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.” Matei 7:18

„Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.” Levitic 18:22

Concluzie

Prietene, te implor să părăseşti religia unitariană. Poate că unitarienii au o religie, dar nu au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sunt la fel de răi ca cei nemântuiţi… pentru că sunt nemântuiţi. Isus nu a susţinut niciodată niciuna dintre ereziile pe care susţine unitarianismul astăzi. În mod tragic, unitarienii cred că pot găsi adevărul în ei înşişi. Unitarienii sunt umanişti, punându-şi încrederea în filozofiile omului, în loc de Cuvântul lui Dumnezeu. Umanismul susţine că avem în interiorul nostru puterea de a trăi triumfători fără Dumnezeu. Dar NU este adevărat! Insist faţă de tine, părăseşte această religie şi primeşte mântuirea acum, până nu este prea târziu!

„Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om.” Psalmul 118:8

[Robert J. Stewart, Unitarianism Teaches Heresy! Copyright © Robert J. Stewart. Sursa: www.dividedbytruth.org]

Leave a Reply

Your email address will not be published.